Obchodní podmínky


1. Pojmy

Vkladani-inzeratu.cz je internetový server poskytující službu Vkládání inzerátů.

Službou Vkládání inzerátů se rozumí umístění inzerátu Uživatele na internetové inzertní servery třetích stran.

Inzerátem se rozumí nadpis a text inzerátu, kontaktní údaje (e-mail, telefon, webová adresa, skype, icq), informace o poloze (kraj, okres, město) a multimediální prvky (obrázky, videa).

Uživatel – fyzická nebo právnická osoba využívající služeb serveru Vkladani-inzeratu.cz.

Poskytovatel – poskytovatelem služby Vkládání inzerátů je právnická osoba Vkládej.cz s.r.o., IČ 01621301.


2. Objednávka služby a platba

Objednávku služby Uživatel provádí prostřednictvím objednávkového formuláře na stránce Poskytovatele, viz http://www.vkladani-inzeratu.cz/1-objednavka-inzeratu

Uživatel se zavazuje uhradit cenu za objednanou službu do 5 dnů od objednání na bankovní účet Poskytovatele nebo přes platební systém PayPal.

Neuhradí-li Uživatel cenu za objednanou službu do 5 dnů, smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatel zaniká.

Ceny se řídí dle platného ceníku na http://www.vkladani-inzeratu.cz/15-cenik

Uživatel je povinen před odesláním objednávky zkontrolovat zadané údaje v objednávkovém formuláři. Poskytovatel neodpovídá za formální nebo gramatické chyby uvedené v inzerátu Uživatele, neodpovídá taktéž za nesprávnost kontaktních údajů. Pokud Uživatel zjistí nesrovnalosti ve svém inzerátu ještě před provedením služby, může požádat Poskytovatele o úpravu svého inzerátu. Zjistí-li Uživatel nesrovnalosti ve svém inzerátu až po provedení služby, nelze se již domáhat jakékoli úpravy inzerátu, náhrady služby nebo vrácení platby.


3. Plnění služby

Poskytovatel se zavazuje službu provést v rozsahu uvedeném v objednávce Uživatele a to do 3 pracovních dnů od přijetí platby. Služba je však většinou prováděna v kratším termínu, zpravidla do 1 pracovního dne od přijetí platby.

Inzeráty jsou vkládány na internetové inzertní servery dle uvážení Poskytovatele.

Poskytovatel se zavazuje po provedení služby Uživateli poskytnout seznam inzertních serverů, kam byl inzerát Uživatele umístěn.

Poskytovatel nezodpovídá za nedostupnost inzertních serverů třetích stran.

Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb vkladani-inzeratu.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb serveru vkladani-inzeratu.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.


4. Práva poskytovatele

Poskytovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu Uživatele, aby zajistil bezproblémové vložení inzerátu na inzertní servery třetích stran.

Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby Uživateli, a to především v případech, kdy je inzerát v rozporu s platnými zákony České republiky anebo je v rozporu s dobrými mravy. Uživatelé nemají žádný právní nárok na užívání služeb serveru vkladani-inzeratu.cz.


5. Ochrana osobních údajů

Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Poskytovateli. Nakládání s osobními údaji Uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Uživatel dává výslovný souhlas s tím, že údaje uvedené v objednávkovém formuláři budou při provedení služby umístěny a zobrazeny na inzertních serverech třetích stran.

Uživatel dává výslovný souhlas s tím, aby Poskytovatel užil jeho osobní údaje (popř. kontaktní údaje právnické osoby) k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení. Uživatel se může kdykoli rozhodnout odmítnout přijímat takové informace.

Získaná osobní data nepoužije Poskytovatel k jiným účelům, než které jsou bezprostředně spojené s poskytovanou službou.


6. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.7.2015. Poskytovatel je oprávněn obchodní podmínky kdykoli změnit.